อบรมการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

      นายสิทธิศักดิ์ เขียนแม้น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41เป็นประธานเปิดอบรมการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยมีนางเทียมใจ จันทร์เดช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงาน ซึ่งการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพการสอนของครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ให้สูงขึ้น ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

Advertisements

              นายชาลี นาคเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานเปิดงานชุมนุมลูกเสือคุณธรรม นำประชาธิปไตยห่างไกลยาเสพติด ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนายคำพอง สมศรีสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นผุ้กล่าวรายงาน ซึ่งงานชุมนุมลูกเสือคุณธรรมนำประชาธิปไตยห่างไกลยาเสพติด ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงนี้ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบ ราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา ณ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม อ.เมือง จ.พิจิตร

สพม.41 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด (จังหวัดพิจิตร)

         นายชาลี นาคเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด (จังหวัดพิจิตร) และได้ชี้แจง
การดำเนินงานในทุกด้านให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดได้ทราบความเคลื่อนไหว
โดยมีนายคำพอง สมศรีสุข นายสิทธิศักดิ์ เขียนแม้น และนายวิรัตน์ ศิริอ่อน รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 นายอำนาจ องอาจ ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ อีกทั้งสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง การป้องกัน
โรคมือเท้า ปาก เพื่อนำไปขยายผลกับครู-นักเรียน และปฏิบัติตนให้พ้นจากการเป็นโรค

ผอ.สพม.41 เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม

        นายชาลี นาคเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม โดยมีนายสมพงษ์ เนียมถนอม ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับและนำชมการดำเนินงานการเรียนการสอนของครู- นักเรียน ทั้งยังมอบนโยบายกับคณะครู เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ที่สำคัญยังเน้นย้ำในเรื่องของผลสัมฤทธิ์ของตัวนักเรียนตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ทดสอบ..เพลง

ฟังเพลงกันนะ….[http://radio.sanook.com/playlist/player/station/เพลงฮิตติดกระแส/131484/

นายชาลี นาคเอี่ยม ผอ.สพม. 41 เป็นประธานในพิธีเปิดธนาคารโรงเรียนพรานกระต่าย

นายชาลี นาคเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานในพิธีเปิดธนาคารโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการธนาคารโรงเรียน ระหว่างโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมและธนาคารออมสินสาขาพรานกระต่าย โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีความรัก ความใส่ใจก่อเกิดนิสัยรักการออม ซึ่งจะส่งผลให้ทุกคนมีความสามารถพึ่งพาตนเองได้ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของตน อีกทั้งเป็นการเรียนรู้หลักการบริหาร ด้วยรูปแบบของธนาคารโรงเรียน ทั้งนี้มีคณะครู นักเรียน อีกทั้งผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ณ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

สพม.41 จัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับรัฐสภา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหา
ความรู้เกี่ยวกับรัฐสถา ประจำปี 2555 รอบคัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี
นายชาลี นาคเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
กล่าวต้อนรับและให้กำลังใจกับนักเรียนที่เข้าแข่งขัน จำนวน 25 โรงเรียน ซึ่งการ
แข่งขันครั้งนี้ดำเนินงานโดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีขั้นตอนการดำเนินงาน
อย่างโปรงใส รัดกุม และมีโรงเรียนที่ได้ผ่านการสอบคัดเลือกจำนวน 4 โรงเรียน
ได้แก่ โรงเรียนคณฑีพิทยาคม โรงเรียนวชิรบารมีวิทยาคม โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม
โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ซึ่งนักเรียนทั้ง 4 โรงเรียนนี้ได้เป็นตัวแทนเขตพื้นที่ไปแข่งขัน
ระดับภูมิภาค ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2555